Giải pháp tối ưu cho ngành vận chuyển: Optimization for Transportation

Giải pháp tối ưu cho ngành vận chuyển: Optimization for Transportation

Lập lịch trình cho vận chuyển hàng hóa (Transportation Management System)

Lập lịch trình cho vận chuyển hàng hóa (Transportation Management System)

GTO: Global Transportation Optimization - Engine

- Định tuyến tối ưu hóa cho delivery services

- Giảm thiểu thời gian và chi phí