Ngôn ngữ lập trình

Java, .Net/C#, C/C++, PHP, Objective C, Ruby, JavaScript, Python…

Java, .Net/C#, C/C++, PHP, Objective C, Ruby, JavaScript, Python…