Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình

  330

Java, .Net/C#, C/C++, PHP, Objective C, Ruby, JavaScript, Python…

Nền tảng

Nền tảng

  262

Linux/CentOS, Window 7/8, iOS, Android OS

Nền tảng dữ liệu

Nền tảng dữ liệu

  309

MySQL, PostgreSQL, MSSQL Server, Oracle, DB2, Mongo DB, SQLite

Đa nền tảng

Đa nền tảng

  1

Nexacro, Sencha Touch, Dojo, Jquery, MobileFirst

Bigdata/AI

Bigdata/AI

  323

Hadoop, Spark, HDSF, Hbase, Hive, Map Reduce, Zookeeper, Apache Pig...